Detail Organisme Karang Lunak

SPESIES
Ammothea imbricata
AUTHOR
Milne& Edw
SPESIFIKASI